Undersøgelse af merudgiftsdækningen blandt medlemmer

I første halvdel af 2019 har Dansk Handicap Forbund oplevet en kedelig tendens: flere og flere ser ud til at få frataget deres merudgiftsdækning. I foråret 2019 sendte vi en rundspørge rundt til vores medlemmer.

Dansk Handicap Forbund og specialkredsen RYK har igennem længere tid fået den ene henvendelse efter den anden fra medlemmer, som oplever, at de dømmes ude af personkredsen for dækning af merudgifter efter servicelovens § 100.

Et eksempel på en gruppe, som er særligt hårdt ramt er mennesker med rygmarvsskader, som flere gange har søgt hjælp hos vores rådgivningsteam. Der er tale om mennesker, som igennem mange år er blevet kompenseret for de merudgifter i hverdagen, som er en direkte følge af deres handicap – eller populært sagt man friholdes for udgifter, man alene har på grund af sit handicap. Gruppen dømmes ude med henvisning til, at de er for selvhjulpne, selvom de beviseligt har merudgifter i hverdagen.

Det bekymrende er, at sager, hvor vi normalt ville vurdere, at borgerne ville få medhold i deres klager, er blevet blåstemplet hos Ankestyrelsen med det resultat, at de står uden merudgiftsdækning, hvilket er en alvorlig sag, når man har et presset budget – fx på en førtidspension.

”Hos RYK er vi meget bekymrede for den nye udvikling. Vores medlemmer ved om nogen, hvordan alting i hverdagen tager ekstra tid, og hvordan man i hverdagen må anvende forskellige produkter og tiltag, som andre mennesker ikke skal. Det er ofte ting, som er omkostningstunge, og når man fra den ene dag til den anden skal finansiere ting, som klart er kompenserende, så sætter vi vores medlemmer i en meget svær økonomisk situation, som gør det svært at fungere på egen hånd i hverdagen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi på den måde går imod det ligestillings- og kompensationsprincip, som ligge under handicaplovgivningen,” siger formand i RYK Helle Schmidt.

Hun bakkes op af landsformand Susanne Olsen.

”Lige nu ser vi et generelt pres på de handicapkompenserende ydelser, som betyder, at vores medlemmer bliver mindre selvhjulpne og derfor må leve en langt mere begrænset tilværelse. I min optik er det meget alvorligt, når kommunerne presser retspraksis, så vi lander i en situation, som efter vores vurdering ikke er i overensstemmelse med intentionerne i loven,” konstaterer hun.

Dansk Handicap Forbund og specialkredsen RYK – Rygmarvsskadede i Danmark har i foråret redegjort for problemstillingen ved et foretræde hos Folketingets Socialudvalg.

Politikkerne udtrykte dengang forståelse for problemstillingen og var interesserede i at vide mere om, hvor mange der er berørt.

217 personer har svaret på rundspørgens, som blev sendt ud i foråret. Den viser, at 63 personer inden for den seneste tid er dømt ude af personkredsen for merudgiftsdækning efter servicelovens § 100. Yderligere 70 personer er berørte, idet de er blevet presset under den såkaldte bagatelgrænse for, hvad der dækkes inden for lovens rammer.

”Når vi sammenholder tallene med indholdet af de sager, vi har set i rådgivningssammenhæng, så er det et tydeligt tegn på en praksisglidning, som ikke er i overensstemmelse md lovgivningen,” konstaterer landsformand Susanne Olsen, som agter at tage problemet op med den kommende regering lige så snart den er nedsat.


Merudgiftsdækning

Merudgiftsdækning

I foråret 2019 undersøgte Dansk Handicap Forbund en tendens til, at flere medlemmer får frakendt merudgiftsdækning efter SEL §100.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT