Foranalyse til projekt ”Fjern barriererne”

Dansk Handicap Forbund har i samarbejde med forsker Finn Amby udarbejdet en foranalyse til projekt ”Fjern barriererne”, som handler om barrierer for mennesker med bevægelseshandicaps tilknytning til arbejdsmarkedet.

Foranalysen har til formål at være med til at kvalificere Dansk Handicap Forbunds på forhånd udpegede barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. Analysen er delt op i to udgivelser: 1) ”Handicap og beskæftigelse: Viden, udfordringer og løsninger” af Finn Amby, som er en screening af litteraturen på området; og 2) ”Undersøgelse af barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet – en kvalitativ analyse” af Dansk Handicap Forbund. Sidstnævnte er en kvalitativ analyse af både arbejdstageres og arbejdsgiveres oplevede barrierer på arbejdsmarkedet i forhold til inklusion af mennesker med bevægelseshandicap.

”Handicap og beskæftigelse: Viden, udfordringer og løsninger” behandler emnerne: personer med handicap, virksomhederne og det politiske og administrative system. På baggrund af screening af litteraturen konkluderes det, at der fortsat er alt for lidt viden om handicap og beskæftigelse generelt, og at der også er meget lidt konkret viden at bygge på, når det handler specifikt om bevægelseshandicap. Undersøgelsen afsluttes med en række anbefalinger til at styrke området.

Resultaterne i ”Undersøgelse af barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet – en kvalitativ analyse” er opnået via kvalitative interviews med mennesker med bevægelseshandicap uden job, mennesker med bevægelseshandicap med job, arbejdsgivere uden mennesker med bevægelseshandicap ansat og arbejdsgivere med mennesker med bevægelseshandicap ansat. I alt deltog 24 informanter i undersøgelsen. Undersøgelsens hovedkonklusion slår fast, at på trods af initiativer, som har haft til formål at nedbryde barrierer, findes der fortsat barrierer, og der er derfor stadig brug for initiativer.

Foranalyse til ”Fjern barriererne”

Foranalyse til ”Fjern barriererne”

I 2015 gennemførte Dansk Handicap Forbund en analyse, som senere blev til arbejdsmarkedsprojektet 'Fjern barriererne'.

Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse

Denne litteraturscreening har til formål at identificere, hvad vi ved om de barrierer, der findes for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT