De fire handicappolitiske grundprincipper

De fire handicappolitiske grundprincipper udgør sammen med FN's Handicapkonvention, som Danmark ratificerede i 2009, grundlaget for Dansk Handicap Forbunds arbejde.

Siden 1993 har vi i Danmark haft de fire grundlæggende handicappolitiske principper, som blev indført med folketingsbeslutningen B43. Principperne henstiller til, at alle offentlige institutioner efterlever disse principper. Udover principperne har Danmark i 2009 ratificeret FN's Handicapkonvention. Hermed har Danmark forpligtet sig til hurtigst muligt at efterleve konventionens intention og artikler.

Kompensationsprincippet
Kompensation gives for at komme over de barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Kompensation kan fx gives i form af et hjælpemiddel – en kørestol, en protese eller handicapbil - men kan også gives i form af eksempelvis borgerstyret personlig assistance, hjemmehjælp eller ledsageordning.

Vejen til lige muligheder kræver konkrete handlinger i alle livsfaser og livssituationer. Individuel kompensation tager udgangspunkt i og kompenserer for den enkeltes funktionsnedsættelse, mens kollektiv kompensation tager udgangspunkt i at gøre samfundet åbent og tilgængeligt for alle.

Kompensation skal sikre det samme udgangspunkt for os alle. Dermed får mennesker med handicap det samme udgangspunkt som naboen og kan udfolde sine evner på lige fod. Det betyder samtidig, at graden af kompensation er forskellig for hver enkel person og livssituation.

Sektoransvarlighedsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvar for handicapområdet. Mennesker med handicap er, ligesom alle andre, en del af hele samfundet og alle sektorer. Derfor har alle offentlige myndigheder ifølge dette princip ansvar for, at netop deres tilbud og service også er tilgængelige for mennesker med handicap.

Solidaritetsprincippet
Solidaritetsprincippet afspejler, at sociale ydelser – også på handicapområdet – som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp. Det danske velfærdssamfund bygger på, at vi alle bidrager til og investerer i fællesskabet, så alle, der har et behov for kompensation, kan leve et godt liv og aktivt bidrage til samfundet.

Ligebehandlingsprincippet
Ligebehandlingsprincippet handler om, at alle skal have lige muligheder for at realisere sine drømme og potentialer. Vi er alle født med forskellige forudsætninger, fx med en funktionsnedsættelse, som fællesskabet kompenserer for, så vi i udgangspunktet er stillet lige i forhold til mennesker uden funktionsnedsættelser.

Fordi mennesker er forskellige, opnås ligestilling kun ved, at mennesker får en tilpasset kompensation, som kan være forskellig fra person til person.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT