Pressefoto: Joshua Tree Photography

Forbundet indtager Folkemødet

Det nye bygningsreglement, investering i den rigtige hjælp fra starten samt inklusion er i fokus, når Dansk Handicap Forbund igen i år deltager på Folkemødet.

06. jun. 2018

Forbundet deltager i år med tillidsvalgte fra forbundets politiske udvalg, som flankeret af enkelte sekretariatsmedarbejdere sætter spot på udvalgte udfordringer, som har fyldt i vores arbejde i løbet af det seneste år. Gennem debatter og mere uformelle møder sætter Dansk Handicap Forbund fokus på følgende problemstillinger under Folkemødet 2018.

I forbundets kalender for Folkemødet kan I se en mere detaljeret plan over forbundets aktiviteter, og vi opfordrer i øvrigt alle til at følge med på forbundets facebookside, hvor vi løbende, mens Folkemødet står på, vil rapportere og samle op på de forskellige debatter og møder.

Interesserede kan desuden følge med på hjemmesiden.

Nyt bygningsreglement kræver dialog
Et eksempel er det nye stærkt omdiskuterede bygningsreglement, hvor der indføres nye såkaldte ’funktionskrav’ til tilgængelighed. Det gør i en vis grad op med tidligere ’faste målkrav’ og åbner for, at der kan fortolkes på, hvad god tilgængelighed er. For hvordan forstå vi de nye regler, hvordan vil man omsætte dem, og hvordan sikrer man, at tilgængelighed bliver til reel tilgængelighed med fokus på universelt design og inddragelse af brugerne? I lyset af denne udvikling har vi valgt at samle nogle af de centrale parter, som skal omsætte bygningsreglementet på et frokostmøde i Allinge.

Ved mødet deltager: Akademisk Arkitektforening, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Erhvervs- og Brancheservice og bygge- og trafikpolitisk udvalg fra Dansk Handicap Forbund.

Den rigtige hjælp er en investering og ikke en udgift
I Dansk Handicap Forbund arbejder vi med en tese om, at den rigtige hjælp fra starten medfører en bedre anvendelse af de midler, der anvendes på området – ganske enkelt fordi borgeren bliver mere tilfreds og med den rette hjælp undgår unødig forværring af funktionsniveauet.

Kommunen er myndighed på handicapområdet og skal iværksætte hjælp, men effekten af den rigtige hjælp ’høstes’ ofte i andre sektorer, for eksempel ved at borgeren klarer sig længere og bedre og oplever færre problemstillinger som følge af deres funktionsnedsættelse. Som handicaporganisation oplever vi, at der alt for ofte tænkes i kortsigtede løsninger, og der bevilges den billigst egnede hjælp her og nu. Tanker om borgerinddragelse og investering i den rigtige hjælp fra starten vinder i disse år frem, men mens der er relativt nemt at måle på effekten af, at mennesker kommer i arbejde, så er det meget svært at måle på øget livskvalitet, en velfungerende og aktiv hverdag, øget selvhjulpenhed, eller at man fastholder sit funktionsniveau og bliver mindre behandlingskrævende.

Men hvordan kommer vi videre? Det grundspørgsmål belyses i en debat, som forbundet har arrangeret i samarbejde med DUOS.

I debatten deltager: Den Sociale Kapitalfond, Ergoterapeutforeningen, kommunale socialdirektører og repræsentation for Foreningen af Socialchefer i Danmark, socialordfører fra Christiansborg og Dansk Handicap Forbund.

Inklusion – med individuel forståelse
En god skolegang er afgørende for mulighederne for uddannelse og job. Det gælder ikke mindst også for børn med handicap. Kommunernes arbejde med øget inklusion i folkeskolen har nu været i gang i seks år. Flere børn med handicap er undervejs blevet inkluderet i den almindelige folkeskole, og de skulle gerne have fået et bedre skoletilbud. Nu tyder det på, at flere børn er på vej tilbage i de specialiserede tilbud. Er vi nu ved at afvikle inklusionen?

I denne debat bidrager handicaporganisationerne med forskellige forældreperspektiver på inklusionsindsatsen. Undervejs udspørges skolens centrale aktører og beslutningstagerne om, hvor vi skal hen med inklusionsindsatsen. Men hvor langt er vi kommet? Er vi tilfredse med den skolegang, børn med handicap får tilbudt? Hvad der skal til for at komme helt i mål? I Dansk Handicap Forbund ser vi, at der er særlige udfordringer for børn og unge med bevægelseshandicap, som er meget vigtige at få med i en debat.

Forbundet er medarrangør af en debat om emnet, som byder på et panel med repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Kommunernes Landsforening og undervisningsordførere fra Christiansborg. De vil blive mødt af et panel fra ADHD-foreningen, Dansk Handicap Forbund, Landsforeningen Autisme og Danske Handicaporganisationer, som stiller skarpe spørgsmål.

Et veltilrettelagt Folkemøde skaber resultater
Udover debatter arbejder forbundet målrettet med at arrangere uformellem møder med forskellige aktører. Dette er ikke arrangementer med publikum, men derimod en oplagt mulighed for at samle potentielle samarbejdspartnere under afslappede former, hvor der erfaringsmæssigt er bedre plads til at tale visioner, og hvor man gennem dialog kan skaber fælles virkelighedsbilleder.

I år mødes vi til uformelle drøftelser med Kommunernes Landsforening, hvor vi sammen med Ergoterapeutforeningen sætter fokus på vigtigheden i at tildele den rigtige hjælp fra starten. Mødet skal ses i tæt sammenhæng med den debat, vi arrangerer om samme emne. Herudover har vi arrangeret et møde med Danmarks Lærerforening, hvor vi får mulighed for at sætte særligt fokus på de helt særlige udfordringer, som vores målgruppe har, og som ofte har en helt anden karakter, end de har for andre målgrupper.

Endelig er vores tillidsvalgte til stede ved så mange relevante debatter som muligt. Her skaber vi synlighed omkring målgruppen, og vi markerer os i debatten ved at stille spørgsmål, som tager udgangspunkt i den viden, vores målgruppe ligger inde med.

Forbundet har efterhånden en del års erfaring med deltagelse i Folkemødet. Vi skal søge fondsmidler for at dække udgiften til deltagelse i arrangementet. Netop derfor har vi en nøje planlagt strategi, som peger frem imod det kommende år.

Deltagelsen i Folkemødet er for os en oplagt mulighed for at indgå aftaler om samarbejder hen over det kommende år. Derfor prioriterer vi det, for vi kan helt konkret se, at det løfter muligheden for at fremme medlemmernes sag. Sidste år blev det eksemplificeret ved, at vi indgik et tæt samarbejde med Ergoterapeutforening.

Folkemødet afvikles i dagene 14.-17. juni i Allinge-Sandvig på Bornholm. Forbundet har ikke en stand på Folkemødet, men indgår i partnerskaber med andre aktører, som vi har fælles interesser med og arrangerer visionsmøder, hvor vi samler samarbejdspartnere på tværs af sektorer samt deltager i relevante arrangementer.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT