Colourbox.com

12 politikermøder på otte uger

En forestående revision af serviceloven og pres på medlemmerne som følge af reformen af førtidspension og fleksjob har budt på stor politisk aktivitet i løbet af foråret, hvor forbundet har haft 13 møder med politiske ordførere på Christiansborg.

02. jun. 2016

Forbundets politiske arbejde foregår på mange forskellige niveauer, og en vigtig vej til indflydelse er vores jævnlige møder med de forskellige politiske ordførere på Christiansborg, som er involveret i handicapsagen. Møderne har flere formål. Vigtigst af alt er selvfølgelig at præsentere en helt aktuel problemstilling, som typisk er en prioritet af det, der samlet set udgør de største udfordringer for forbundets medlemmer. Afhængig af hvilke partier vi taler med, så vægter vi forskellige problemstillinger, og nogle politikere kan nogle gange være interesserede i at forfølge en helt specifik detalje eller problemstilling.

Dernæst handler møderne om at synliggøre os som organisation, så politikerne kommer til at kende os. Når det sker, så refererer de til os og nævner os i mange sammenhænge – ligesom vi fra tid til anden bliver nævnt, når de deltager i debatter. Det kan være både på skrift, men også direkte fra Folketingets talerstol. Ofte oplever vi, at politikerne i forlængelse af møderne kontakter os for at få afklaret forskellige tvivlsspørgsmål – ligesom det bliver nemmere for os at få præsenteret en problemstilling.

Endelig er et formål med møderne at ’klæde politikerne på’ i forhold til de grundlæggende værdier og principper, som har betydning for vores medlemmer på den lange bane. Mange politikere skifter ordførerskaber, og nye politikere kommer hele tiden til, og for mange er handicapområdet nyt. Derfor er det afgørende, at vi hele tiden er opmærksomme på at fastholde politikerne på de grundlæggende principper om eksempelvis kompensation – og dette skal løbende holdes ved lige.

Møderækken havde, som det fremgår nedenfor, dels et arbejdsmarkedspolitisk og dels et socialpolitisk spor. Vi glæder os over, at møderækken allerede nu har affødt flere aftaler om opfølgende møder med ordførerne.

En servicelov med individet i centrum
Forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU) har på det socialpolitiske område haft særligt fokus på den revision af servicelovens voksenbestemmelser, som lige nu er i fuld gang. Forsøget på at reformere serviceloven faldt for et år siden til jorden efter massiv kritik fra bl.a. handicaporganisationerne. Nu er man så i gang igen. Hovedoverskriften er afbureaukratisering, men vores indtryk er, at kommunernes ønske om såkaldt ’styrbarhed’ står centralt. Derfor har vi over for ordførerne præciseret, at den pressede økonomi i kommunerne ikke må føre til en forringelse af de værktøjer, der allerede findes i serviceloven. I stedet for at afskære borgerne fra ydelser, så er det den eneste rigtige vej at se på, hvordan man får lettet bureaukratiet og får fjernet tunge administrative arbejdsgange, som ikke kommer borgerne til gode.

Vi skal fastholde en servicelov, som sætter individet i centrum og sikrer, at man fra starten investerer langsigtet i det enkelte menneske gennem de rigtige indsatser; sagt med andre ord: det vil være en dårlig økonomisk tænkning, hvis man piller værktøj ud af værktøjskassen, blot fordi der er pres på de kommunale budgetter. Særligt frygter vi, at man vælger at indføre den tilbudsvifte, som var en del af det tidligere lovforslag, og som giver kommunerne frit spil til at træffe afgørelser hen over hovedet på borgeren, og dermed de facto udgør et markant rettighedstab for borgeren. KL ønsker, at området skal være mere styrbart, til trods for at Finansministeriets tal viser, at området allerede i dag er styrbart. Udgifterne på det specialiserede socialområde har nemlig været stabile siden 2010.

På møderne har vi fremført nogle eksempler på områder, hvor man med fordel kan afbureaukratisere – for eksempel gennem forenkling af merudgiftsbestemmelsen, øget brug af tro- og loveerklæringer samt en national takstmodel for udmåling af tilskud på BPA-ordninger.

Ved de socialpolitiske møder deltog landsformand Susanne Olsen, medlem af SAPU, Hans J. Møller og afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs.

Følger af førtidspensions- og fleksjobreformen må rettes op
SAPU har på det beskæftigelsespolitiske spor ønsket at sætte særligt fokus på de problemer, der er opstået i kølvandet på reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft i 2013.

Vi har over for beskæftigelsesordførerne fortalt om den store indsats, vi gør, for at flere kan få en chance på arbejdsmarkedet. Det har vi for eksempel gjort ved at indlede et tæt samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne, som er en meget vigtig part i forhold til at sikre, at flere mennesker med handicap og virksomheder kan matches. Samarbejdet blev indledt for to år siden i forbindelse med Folkemødet og har nu ført til et konkret beskæftigelsesprojekt, hvor vi med fokus på virksomhederne og deres virkelighed afdækker barriererne, for at flere kan komme i job, og hvor vi arbejder målrettet med virksomhedsforståelse. Herudover har vi etableret et advisory board, hvor 20 erhvervsledere har forpligtet sig til at bidrage med konkret viden til forbundets projekter og politikudvikling.

Når vi over for ordførerne lægger vægt på denne indsats, så handler det i høj grad om at vise, at vi som forbund bidrager positivt til en udvikling af det rummelige arbejdsmarked, men også, at vi lægger vægt på positivt at skabe attraktive muligheder for de mange mennesker, som gerne vil have en chance, men som har svært ved at overvinde barriererne. Samtidig tydeliggør vi, at beskæftigelse for mennesker med handicap skal give mening, og at det er dårlig økonomisk tænkning og uværdigt, hvis man presser alvorligt syge mennesker, som vi har set i kølvandet på reformen. Vi har på den baggrund fortalt om en række eksempler på, hvordan meget syge mennesker uden nogen resterhvervsevne i dag presses ud i meningsløse forløb, som i mange tilfælde gør dem mere syge. Vi er af den opfattelse, at dette hænger meget tæt sammen med de meget restriktive kriterier, som er sat ind i loven i dag. Snitfladerne mellem eksempelvis kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension er simpelthen for uklare og medfører, at alt for mange borgere falder imellem stolene uden afklaring og med en tilværelse, som er sat på standby på meget lave forsørgelsesgrundlag.

På de beskæftigelsespolitiske ordførermøder deltog landsformand Susanne Olsen, næstformand i SAPU Inger Steen Møller og afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs.

Forbundet holdt møder følgende ordførere
Jakob Sølvhøj (EL), Mette Abildgaard (K), Karina Adsbøl (DF), Karen Klint (S), Orla Hav (S), Hans Andersen (V), Leif Lahn Jensen (S), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Laura Lindahl (LA), Henrik Dahl (LA) og Finn Sørensen (EL)

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT