Forretningsorden

Amputationskredsen
– specialkreds under Dansk Handicap Forbund

 

Forretningsorden for Amputationskredsen

§ 1. Amputationskredsens vedtægter
Denne forretningsorden skal være i overensstemmelse med Amputationskredsens vedtægter og de gældende vedtægter for Dansk Handicap Forbund. Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter forslag, som vedtages med almindeligt flertal på et bestyrelsesmøde.

§ 2. Bestyrelsens konstitution
2.1. Bestyrelsen er på 5 til 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for to år, heraf vælges formanden på generalforsamlingen. 2 suppleanter vælges for et år.

2.1. Umiddelbart efter hvert års generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig. Til konstitueringen hører: Vedtagelse af forretningsorden, valg af næstformand og nedsættelse af udvalg.

2.2. Amputationskredsen har et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

2.3. Amputationskredsen kan nedsætte ad hoc udvalg, der skal varetage de arbejdsopgaver, som bliver fastsat af bestyrelsen. Hvert udvalg udpeger en ansvarlig person.

2.4. Økonomiske forhold, eller henvendelser af en mere officiel karakter, som kan have indflydelse på Amputationskredsens navn og rygte, skal, inden de udføres, forelægges formanden til godkendelse, og skal ved førstkommende bestyrelsesmøde endeligt godkendes.

§ 3. Bestyrelsens forhold
3.1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder det nødvendigt, og sørger for lokale. Der skal indkaldes til mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Suppleanterne deltager uden stemmeret i møderne.

3.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde skriftligt, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen til mødet sker med en dagsorden for mødet.

3.3. Referatet fra bestyrelsesmødet skal være udsendt til bestyrelsen til godkendelse senest 14 dage efter mødet. Bestyrelsen har 14 dage til at godkende/ændre referatet. Det godkendte referatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne og til redaktøren af Amputations-Nyt.

3.4. Sager, hvorom der ikke er enighed i bestyrelsen, afgøres ved afstemning. Ved afstemning er almindeligt flertal afgørende. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret.

§ 4. Bestyrelsens møder
4.1. Ved bestyrelsesmødets start vælges en dirigent samt en referent.

4.2. Referenten sørger for at et udkast til referat udsendes til bestyrelsen til godkendelse.

4.3. Af referatet skal fremgå, hvilke personer der har deltaget i mødet, fremlagte meddelelser og trufne beslutninger. Ved personsager refereres der ikke.

4.4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om yderligere referater.

§ 5. Tavshedspligt
Der pålægges bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt om det sagte og fremlagte i alle personsager. Hvis bestyrelsen modtager skrivelser mm., hvor tavshedspligt er tilkendegivet, skal dette respekteres.

§ 6. Tilbageleveringspligt
Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal han/hun til formanden tilbagelevere alt væsentligt materiale, som er modtaget som bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget kan træffe beslutning om, hvad det indebærer i det enkelte tilfælde.

§ 7. Amputationskredsens økonomi
7.1. Tegningsberettigede vedrørende bankkonti og andre situationer af økonomisk betydning er Amputationskredsens formand og kasserer i forening.

7.2. Formand og kasserer er berettiget til at anvende hævekort til hævninger af kontante beløb samt brug af Netbank.

7.3. Kassereren orienterer på hvert bestyrelsesmøde om kredsens økonomi.

Denne forretningsorden er godkendt af alle i den siddende Amputationskreds bestyrelse.

Dato: ________________________________________

Formand: __________________________________________

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.